Poskytujeme konzultační služby v oblasti hydrogeologie, projekce a realizace vodních zdrojů
Provádíme čerpací a stoupací zkoušky (tj. zkoušky vydatnosti vodního zdroje)
Na základě hydrogeologického průzkumu vydáváme posouzení sloužící jako

- podklad k vydání povolení k nakládání s podzemními vodami
- podklad pro územní a stavební řízení
- příloha k žádosti pro zasakování srážkových a odpadních vod do půdních vrstev
(zástupce Topol Water s.r.o, Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav)

 

 

RNDr Pavel Brýda
hydrogeologická konzultační služba
Na Vápence 25
130 00 Praha 3

phone:   +420  222 931 134
mobile:  +420 732 626 992
e-mail:   pavel.bryda@seznam.cz
http://pavel.bryda.sweb.cz
Skype: pavel.bryda

 

 

Osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie
(ve smyslu
$9 odst(1) zák.č.254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů - vodní zákon)

Zajistíme vyhotovení projektové dokumentace zpracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby